Logo
registratie 
registratie 

Algemene voorwaarden KvK

Gedeponeerd op 10 maart 2020.

KvK nummer 72413190.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DOMINICUS ENERGETISCHE THERAPIE


Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en/of diensten van Dominicus energetische therapie. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.Dominicus energetische therapie.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Dominicus energetische therapie niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Dominicus energetische therapie is bevestigd;

 

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Dominicus energetische therapie desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Dominicus energetische therapie niet;

2.3. In de offerte wordt aangegeven of er sprake is van opdracht op projectbasis of werkzaamheden per uur;
Werk op projectbasis: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Dominicus energetische therapie zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag. Het bedrag is inclusief de voorbereiding, uren en materialen tenzij hierover andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen. Indien materialen op basis van gebruik worden berekend, oftewel op basis van nacalculatie, wordt dit specifiek vermeld;
Werkzaamheden per uur: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest. Over de tijd voor verplaatsing naar en van het werk worden separate afspraken gemaakt;

2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Dominicus energetische therapie de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Dominicus energetische therapie en deze algemene voorwaarden;

3.2. Dominicus energetische therapie heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting;

3.3. Wederpartij is verplicht om de gezondheidsvragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken. Door ondertekening van het vragenformulier verklaart de wederpartij te begrijpen dat dit de juistheid en volledigheid van de uit te brengen begeleiding en advies kan beïnvloeden en de gevolgen hiervan aanvaardt;

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Dominicus energetische therapie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Dominicus energetische therapie de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dominicus energetische therapie het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dominicus energetische therapie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dominicus energetische therapie worden verstrekt;

 

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID

Behoudens wettelijk voorschrift is Dominicus energetische therapie verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van Dominicus energetische therapie, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en rapportages;

 

Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Dominicus energetische therapie in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Dominicus energetische therapie gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn geschiedt, is Dominicus energetische therapie in beginsel gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Dominicus energetische therapie alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

7.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

 

Artikel 8. ANNULERING

Traject;
8.1. De wederpartij voor een training of begeleidingstraject heeft onder de navolgende voorwaarden het recht deelname aan of de opdracht voor een training of het begeleidingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

1. Annulering van de training of begeleidingstraject kan tot vier (4) weken voor aanvang van de training of het begeleidingstraject kosteloos plaatsvinden. Bij niet-annulering is de wederpartij altijd verplicht het totaalbedrag van de training of het begeleidingstraject te voldoen;

2. Bij annulering binnen vier (4) weken tot en met één (1) week voor aanvang van de training of het begeleidingstraject, Dominicus energetische therapie gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen;

3. Bij annulering binnen één (1) week heeft Dominicus energetische therapie recht op betaling van het volledig overeengekomen bedrag;

8.2. Ingeval de wederpartij of aangewezen Coachee na aanvang van de training of het begeleidingstraject niet op komt dagen (no show), tussentijds beëindigt of daaraan op andere wijze niet deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Dominicus energetische therapie, anders rechtvaardigen;

Consult;
8.3. Indien het niet mogelijk is, dat een consult op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak Dominicus energetische therapie hiervan op de hoogte te stellen.

8.3. Indien een afgesproken consult niet twee dagen vooraf wordt geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, worden de kosten van het consult in rekening gebracht bij de wederpartij;

8.4. Indien Dominicus energetische therapie door overmacht, wijziging in de overeenkomst, enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de begeleiding kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt;

8.5. Indien de begeleiding wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade welke Dominicus energetische therapie lijdt voor rekening van de wederpartij te komen;

 

Artikel 9. RECLAMES

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst te worden gemeld aan Dominicus energetische therapie. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Dominicus energetische therapie zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dominicus energetische therapie in staat is adequaat te reageren;

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Dominicus energetische therapie te hare keuze respectievelijk een nieuwe overeenkomst aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;

9.3. Reclame is niet mogelijk indien:

– de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Dominicus energetische therapie;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Dominicus energetische therapie (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

 

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. Dominicus energetische therapie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Dominicus energetische therapie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2. Voorts is Dominicus energetische therapie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dominicus energetische therapie op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dominicus energetische therapie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4. Dominicus energetische therapie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

11.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Dominicus energetische therapie zich de rechten en bevoegdheden voor die Dominicus energetische therapie toekomen op grond van de Auteurswet;

11.2. Het eigendom van door Dominicus energetische therapie verstrekte documenten, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en adviezen en de hierop betrekking hebbende zaken blijft volledig bij Dominicus energetische therapie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien Dominicus energetische therapie aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van Dominicus energetische therapie – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dominicus energetische therapie gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

11.3. Dominicus energetische therapie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

11.4. Al het door Dominicus energetische therapie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dominicus energetische therapie niet worden bewerkt of verwerkt in andere zaken dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Dominicus energetische therapie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Dominicus energetische therapie is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Voor zover sport en daarmee vergelijkbare activiteiten een onderdeel zijn van de met Dominicus energetische therapie gesloten overeenkomst, dient de wederpartij zelf te beoordelen of men fysiek en conditioneel in staat is om verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten. Dominicus energetische therapie is nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel of overige schade;

12.2 Dominicus energetische therapie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld Dominicus energetische therapie of door haar ingehuurde derden;

12.3. Indien Dominicus energetische therapie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

12.4. Indien Dominicus energetische therapie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dominicus energetische therapie in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

12.5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

12.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dominicus energetische therapie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dominicus energetische therapie toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

12.7. Dominicus energetische therapie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;


Artikel 13. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart Dominicus energetische therapie voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dominicus energetische therapie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dominicus energetische therapie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.3. Dominicus energetische therapie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dominicus energetische therapie haar verplichtingen had moeten nakomen;

14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

14.5. Voor zover Dominicus energetische therapie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dominicus energetische therapie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 15. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Dominicus energetische therapie is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Dominicus energetische therapie moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dominicus energetische therapie is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;


17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Dominicus energetische therapie gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

 

Artikel 18. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven;

18.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

18.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst.